Lubuska Akademia Debat Szkolnych

 

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Samorządności w 25 rocznicę uchwalenia ustawy samorządoweji jest to powód by w sposób kompleksowy podjąć temat samorządności wśród młodego pokolenia, by dzięki podejmowanym działaniom wpływać na zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczne.

Proponowane dla placówki szkolnej działania obejmą kompleksowo:

1. Zajęcia edukacyjne z zakresu praw obywatelskich i przemian samorządowych w Polsce od 1989r.

2. Udział uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniuszkolnej debaty oksfordzkiej z udziałem lokalnych przedstawicieli jst, ngo i rodziców. Uczniowie będą mieli wpływ na zaproszenie gości na debatę z lokalnej społeczności zaangażowanych w samorząd oraz wybór tezy debaty.

3. Udział uczniów i nauczyciela wobradach sejmiku uczniowskiego dla każdego poziomu szkoły z różnych powiatów. Obrady będą symulacją obrad Sejmiku województwa lubuskiego.

4. Udział nauczyciela szkoły w warsztatach pod kątem przygotowania debaty oksfordzkiej;

5. Udział uczniów w konkursie na lokalną inicjatywę obywatelską typu gra terenowa, happening, festyn, który wytypuje spośród szkół zwycięską grupę 10 uczniów wraz z opiekunem do wizyty studyjnej w Sejmie i Senacie w Warszawie. Inicjatywy będą oceniane pod kątem ilości osób zaangażowanych, zakresu oddziaływania, kreatywności.

Strona internetowa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze : www.frdl.org

 

Strona internetowa Funduszy EOG:

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org