Historia szkoły

Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 20 lutego 1946 roku. Inicjatywę założenia szkoły ówczesnego burmistrza miasta zrealizował Jan Franczak – późniejszy jej dyrektor.
We wstępnym okresie Rada Pedagogiczna Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego składała się z czterech nauczycieli:
Jana Franczaka, dyrektora, nauczyciela chemii i matematyki Marii Komar nauczyciela języka polskiego, biologii i geografii Edwarda Sternika, nauczyciela matematyki i fizyki Ks. Jana Tuleja, nauczyciela historii, łaciny i religii
W latach 1946 – 1948 zajęcia prowadzone były w trzech oddziałach: klasa wstępna, klasa I i klasa II.

W budynku przy ul. Bohaterów 6 szkoła mieściła się od 1946 do 1981 r. a w roku szkolnym 1981/2 Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione do budynku Liceum Ekonomicznego przy ul. Chopina 10.

W pierwszym okresie działalności szkoły zajęcia prowadzono w trudnych warunkach, albowiem budynek przejęty od wojska w 1946 roku wymagał remontu, poza tym brakowało mebli, sprzętu, a także pomocy naukowych oraz podręczników. Rada pedagogiczna nie była jeszcze odpowiednio przygotowana do prowadzenia zajęć w szkole średniej, brakowało założeń programowych i materiałów metodycznych
. Dnia 1 września 1948 r. Miejskie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki zostało zamienione na szkołę XI – letnią, której pełna nazwa brzmiała: „Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Podstawowego i Licealnego”
Ważnym wydarzeniem była pierwsza matura, która odbyła się w 1951r.; przystąpiło do niej 28 abiturientów.
W latach 60 – tych w szkole nastąpiły zmiany organizacyjno – administracyjne, personalne. W tym okresie pracowało już wielu nauczycieli z wyższym wykształceniem, funkcję dyrektora szkoły pełnili kolejno: Michał Caputa, Edward Dec i Wincenty Bryczkowski.

Reorganizacja placówki rozpoczęła się w roku 1962/3. Utworzona została Szkoła Podstawowa nr 1 – odeszły klasy podstawowe I – IV, w latach następnych pozostałe. W roku szkolnym 1965/6 w budynku przy ulicy Bohaterów 6 pozostały klasy licealne. Przy szkole ogólnokształcącej w roku szkolnym 1962/3 powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa, a dwa lata później Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.
Dekada lat 70 – tych to okres pracy Liceum Ogólnokształcącego po gruntownych i gwałtownych zmianach. Szkoła funkcjonowała jako samodzielna placówka oświatowa przygotowująca młodzież do podjęcia studiów na wyższych uczelniach. W okresie tym funkcję dyrektora pełnili kolejno Wincenty Bryczkowski i Karol Żurawowicz. Bardzo ważną datą w historii Szkoły to 1 września 1976 – powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład, którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Szkoła Podstawowa dla Pracujących, Podstawowe Studium Zawodowe, dwa oddziały filialne w Tuplicach. Kolejnym ważnym wydarzeniem, będącym konsekwencją założeń przemian oświaty w Polsce było połączenie w 1978 roku szkół ponadpodstawowych w Lubsku: Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w jeden organizm pod nazwą „ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych”, przy czym do 1981 roku szkoły te mieściły się nadal w dotychczasowych budynkach. Od tego czasu staraniem dyrekcji i grona pedagogicznego było zintegrowanie środowisk bez zatracania tożsamości, tradycji i zadań poszczególnych typów szkół. Funkcję dyrektora szkoły sprawował od roku 1982 Rudolf Bywalec. Działalność dydaktyczna Szkoły w latach 80 – tych została dwukrotnie wysoko oceniona prze Kuratorium Oświaty i Wychowania. Ocena dokonywana była w oparciu o dane statystyczne z zakresu wyników egzaminów dojrzałości i przyjęcia absolwentów na studia wyższe. I tak w 1983 roku Liceum Ogólnokształcące zajęło 7, dwa lata później 4 miejsce w województwie. W latach 90 – tych Szkoła stanęła przed nowymi zadaniami i problemami w związku z zaistniałą sytuacją polityczną i społeczno – gospodarczą kraju. Transformacje ustrojowe wywarły wpływ na całe szkolnictwo. Działalność Szkoły została podporządkowana tym przemianom. W 1995 roku Szkoła przyjęła nową nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych. W styczniu 1991 roku dyrektorem placówki została Alicja Nowakowska, która od początku przystąpiła do jej reformowania,, stawiając na dydaktykę, sferę wychowawczą, w tym sport i inne zajęcia pozalekcyjne, a także na rozwijanie wymiany międzynarodowej młodzieży. Ogromny nacisk położyła na modernizację i remont Szkoły. Menedżerskie działania dyrektora Szkoły skierowane były nie tylko na pozyskiwanie środków finansowych i innych form pomocy na remont i modernizację placówki od sponsorów i rodziców uczniów Szkoły ale również na pozyskiwanie środków z funduszy Europejskich. Od 1995 roku Zespół Szkół Ogólnokształcąch i Ekonomicznych otrzymuje dotacje do projektów sygnowanych przez Komisję Europejską, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w wielu programach : m.in. Sokrates – Comenius, Leonardo da Vinci, Phare CBC, Fundacja Roberta Boscha, Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży. Uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w wymianach międzynarodowych z rówieśnikami z: Niemiec, Czech, Danii, Norwegii, Węgier, Litwy, Ukrainy, Szkocji, Grecji, Bułgarii. Menedżerskie działania dyrektor Szkoły zostały wielokrotnie zauważone, docenione przez Starostwo Powiatowe i Kuratorium Oświaty. Na wniosek Starosty Żarskiego wzięła Ona udział w organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu konkursie „ Menedżer Oświaty. Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej MENiS, w kategorii Starostwa Powiatowe otrzymała tytuł „Menedżer Oświaty 2002.
14 listopada 2003 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu odbyła się konferencja podsumowująca osiągnięcia placówek oświatowych, uczestniczących w programie Sokrates – Comenius. Dyrektor Alicja Nowakowska – kierownik projektu pn. Nasza mała ojczyzna” znalazła się w gronie 10 przedstawicieli szkół z Polski, realizujących najbardziej wartościowe projekty edukacyjne.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych może szczycić się bardzo dobrymi wynikami edukacyjnymi. Szkoła dwukrotnie pojawiła się w rankingach ogólnopolskich. Pod względem olimpijczyków w eliminacjach centralnych, według „Rzeczpospolitej” znalazła się na 13 pozycji w województwie lubuskim, a ostatnie notowania z 2004 roku wg „ Newsweeka” sytuują Szkołę na 8 miejscu. Ogromnym sukcesem Szkoły na niwie nauki było zdobycie pierwszego miejsca w powiecie żarskim pod względem wyników egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2004/5. Znane są również osiągnięcia sportowe Szkoły, które od kilku lat plasują ją na pierwszym miejscu w powiecie żarskim, a działalność pozalekcyjna i kulturalna sprawia, że Szkoła w swoim mieście postrzegana jest jako centrum animacji kulturalnej. Powyższe atuty działalności Szkoły stały się podstawą uczestniczenia w konkursie „Szkoły z klasą” pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, organizowanego przez Gazetę Wyborczą.. Tytuł ten został Jej przyznany w październiku 2004 roku.

 

Historia ZSOIE w latach 2004-2010

 

13.10.2006r - odbyły się uroczyste i huczne obchody 60-lecia szkoły.

 Ważnym organem naszej szkoły jest SRM.

W roku szkolnym 2005/2006 stała się ona Honorowym Członkiem Fundacji Liver, która pomaga chorym dzieciom, a w roku 2007/2008 SRM uzyskała tytuł najlepszego samorządu szkolnego w województwie lubuskim w ogólnopolskim konkursie ,,Pro Publico Bono, czyli aktywny samorząd uczniowski’’ w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem SRM w tym okresie była p. Dorota Szturomska.

Chlubę naszej placówce przynosi działający od 1994r teatr szkolny, którego opiekunem od samego początku jest p. Zofia Zawiślak. Zawiślak 2004r teatr ,,Bez nazwy” uzyskał tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie ,,Bliżej teatru”, któremu patronował Minister Edukacji Narodowej.

Natomiast w roku szkolnym 2009/2010 uzyskał tytuł laureata w wojewódzkim przeglądzie teatrów amatorskich ,,POKOT”.

W 2006r. Szkoła uzyskała certyfikat ,,Szkoły promującej zdrowie”. W tym samym roku sześciu nauczycieli zdobyło tytuł ,,Nauczyciela z klasą”.

W roku szkolnym 2005/2006 Szkoła uzyskała 10m-ce w województwie lubuskim a 248 w kraju w rankingu szkół ponadgimnazjalnych opracowanym przez ,,Rzeczpospolitą’’ i miesięcznik ,,Perspektywy”.

W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła zajęła 6m-ce w rankingu kuratoryjnym szkół ponadgimnazjalnych ponadgimnazjalnych województwie lubuskim oraz 171m-ce na ponad 3000 szkół średnich w rankingu ogólnopolskim opracowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy.

Natomiast w roku szkolnym 2008/2009 Szkoła uplasowała się na 4m-cu w rankingu kuratoryjnym i na 8m-cu w województwie województwie rankingu miesięcznika ,,Perspektywy”

Wychowanie fizyczne i sport zawsze były ważną stroną życia w ZSOIE.

Do najważniejszych osiągnięć sportowych lat 2004-2010 należą:

2005/2006-Siatkówka Plażowa Dziewcząt-drużyna zakwalifikowała się do półfinału Mistrzostw Polski

2006/2007 - awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski w piłce siatkowej dziewcząt

2007/2008 - IIIm-ce w klasyfikacji generalnej w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży

2007/2008 - XIIm-ce w V Ogólnopolskiej Licealiadzie w koszykówce chłopców.

W roku 2007 ZSOIE został laureatem konkursu ,,Szkoła z Tradycją ‘’ pod patronatem Marszałka Senatu RP B. Boruszewicza.

W roku 2008 Szkoła uzyskała certyfikat ,,Szkoła bez przemocy”.

Z końcem roku szkolnego 2008/2009, po 18 latach pracy, odeszła na zasłużoną emeryturę dyrektor Alicja Nowakowska.

W roku szkolnym 2009/2010 dyrektorem placówki została Gabriela Fiedler.

Zastępcy dyrektora to: Monika Przysmak i Andrzej Bryłka.

Od 1.11.2009r. w szkole realizowany jest projekt ,,Mądrzy, sprawni i zdrowi ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.